Tolinda 24 miler

Tolinda TH
Tolinda to Leif (10.2)-- .75mi
Leif (10.2) to Springville (9.37)-- .83mi
Springville (LE 9.37) to FL7-- .71mi
FL7 to Ridge-- .32mi
Ridge to WW (20.86)-- .4mi
WW (20.86) to Saltzman (16.1)-- 4.76mi
Saltzman to gate/FL5-- 1.2mi
FL5 to WW(16.69)-- 1.03mi (10 total)
WW (16.69) to Maple (ww 12.84)-- 3.85mi (13.85 total)
Maple to Leif (4.21)-- 3.52mi (17.37 total)
Leif (4.21) to Tolinda (le 10.2)-- 5.99mi (23.36 total)
Tolinda to car-- .75mi (24.11 total)

Comments

Popular posts from this blog

Three days in Wonderland

Triple D

Elk Mountain - Kings Mountain loop